کلید خوشبختی و موفقیت ...

قلبتان را بر روی رویا ها باز نگه دارید . 

چون تا زمانی که رویا وجود دارد امید هم هست ... 

و تا زمانی که امید وجود دارد زندگی همراه با لذت است ... 

کلید خوشبختی داشتن رویا هاست ... 

و کلید موفقیت تبدیل رویا ها به واقعیت است ... 


/ 0 نظر / 7 بازدید