گوشیم ...!!!

رفتم دستشویی گوشیمم تو دستم بود ، دقیقا بالای مدخل توالت

رفتم گوشیمو بذارم جیبم که یهو از دستم افتاد ، منم با یه حرکت

انتحاری با پا با تمام قدرت زدم زیر گوشی زاااارت خورد به سقف

دستشویی بعد پخش شد ! لاششو گرفتم ، درش پرت شد اونور

، باتریشم داشت میومد سمت سوراخی که با پام کنترلش کردم !

یعنی یه همچین آدم سریع الرفلکسی هستم من !!!

/ 0 نظر / 6 بازدید