بی او دوام نمی آورم...!

خــدایا ؟

کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . .

مــی خــواهـــم در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . !

ایـن یـک اعــتـراف اســت . . .

مــن ..

بــی او ..

دوام نــمی آورم... 

 

 

منبع:کوچه های بن بست

/ 0 نظر / 4 بازدید