بعضی وقت ها ...

بعضی وقتها ...

بعضی وقتها دلم می خواهد

خودمان را بزنیم

به علی چپِ کوچه ها

و بعد٬یک هو

ببینم که

از خیابان اصلی

سر در اورده یم

یک ماشین دربست

بگیریم

و برویم ته دنیا

با هم

بنشینیم

لبه پرتگاهش

وهی پاهایمان را تکان بدهیم ٬

تخمه بشکنیم و بلند بخندیم ... 

 


/ 0 نظر / 6 بازدید