این روز ها ...

این روزها ،

بغض دارم ،

 گریه دارم ،

تا دلت بخواهد ،

 آه دارم …

ولی بازیگر خوبی شده ام

 می خندم ...!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
sara

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎ ... ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ...